Algemene Voorwaarden Groeiendoejezo Trainingen

Algemene Voorwaarden Groeien Doe Je Zo Trainingen en Opleidingen B.V.

Artikel 1. Definities

 1. GDJZT: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groeien Doe Je Zo Trainingen en Opleidingen B.V. met KvK-nummer 72549769. BTW nummer NL859149328B01
 2. GDJZT-diensten: diensten op het gebied van opleidingen en trainingen zoals verzorgd door GDJZT.
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst van opdracht als bedoeld in art. 7:400 e.v. BW tussen Opdrachtgever en GDJZT met betrekking tot de GDJZT-diensten.
 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die, de eerstgenoemde in het kader van de uitoefening van zijn of haar bedrijf, aan GDJZT een opdracht verstrekt, met GDJZT een  overeenkomst is aangegaan of met wie GDJZT in enige rechtsverhouding staat (nader genoemd ‘Cursist’).
 5. Opdracht: de overeenkomst, niet zijnde een arbeidsovereenkomst, op grond waarvan GDJZT diensten verricht ten behoeve van Cursist, hetzij vanuit de locatie van Cursist hetzij vanuit een door GDJZT aangegeven of in overleg met Cursist te bepalen locatie.

Artikel 2.  Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle collectieve trainingen, opleidingen, aanbiedingen en offertes van GDJZT, op alle inschrijvingen door Cursisten en op alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende Overeenkomsten, alsmede op alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door GDJZT.
 2. Algemene voorwaarden van de Cursist, van welke aard ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en binden GDJZT niet.
 3. Wanneer deze Algemene Voorwaarden tussentijds door GDJZT worden gewijzigd maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerking treden van de wijziging tot stand gekomen Overeenkomst.
 4. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.
 5. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en een vertaling daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.
 6. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet in de weg. GDJZT en Cursist zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 3. Aard van overeenkomst

 1. GDJZT heeft als doel de Cursist te ondersteunen bij het vormgeven en/of verwezenlijken van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet GDJZT door middel van trainingen, workshops, begeleiding, presentaties etc.
 2. De Overeenkomst schept voor GDJZT een inspanningsverplichting om de verleende Opdracht naar beste kunnen, inzicht en vermogen als deskundig docent/trainer/counselor/adviseur uit te voeren. Op GDJZT rust nimmer een resultaatsverplichting. Gezien de aard van de werkzaamheden kan het bereiken van de doelstelling en/of het resultaat door GDJZT niet gegarandeerd worden.
 3. Alle Opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door GDJZT. Derden kunnen aan de te verrichten werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 4. Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van de verleende Opdracht, kan GDJZT bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van door GDJZT in te schakelen derden zal erop gericht zijn om een gelijkwaardige kwaliteit te waarborgen. GDJZT is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is mede namens Cursist gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hen te aanvaarden.

Artikel 4. Omvang opdracht

 1. Cursist heeft een informatieplicht om GDJZT alle relevante informatie en stukken volledig en tijdig te verstrekken, en zal dienaangaande zo goed mogelijk samenwerken met GDJZT, teneinde GDJZT in staat te stellen de Opdracht goed uit te voeren, als bedoeld in art. 3.

GDJZT is niet aansprakelijk voor haar tekortkomingen, indien en voor zover deze zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen door Cursist van zijn verplichting zoals in de voorgaande zin omschreven.

 1. Op basis van de door Cursist verstrekte informatie en stukken wordt de Overeenkomst aangegaan. Indien tijdens de Opdracht essentiële informatie blijkt te ontbreken, wordt toegevoegd of er anderszins wijzigingen optreden die van invloed kunnen zijn op de inhoud van de Opdracht en de uitvoering daarvan, wordt de Overeenkomst dienovereenkomstig aangepast. GDJZT zal Cursist hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 2. Indien Cursist wenst dat GDJZT haar werkzaamheden in het kader van een Opdracht verricht op locatie van Cursist dan wel op een door GDJZT in overleg met Cursist bepaalde locatie, draagt Cursist voor zijn rekening zorg voor de beschikbaarstelling van een geschikte, veilige plek voorzien van de benodigde faciliteiten door te overleggen met GDJZT.

Artikel 5. Inschrijving en bevestiging open trainingen en opleidingen

 1. Inschrijving voor de door GDJZT te verzorgen open trainingen en opleidingen vindt plaats door het inzenden van het volledig ingevulde (online) inschrijfformulier door de Cursist.
 2. De Cursist draagt zorg voor de juiste informatie omtrent deelnemers en factuuradres.
 3. GDJZT bevestigt een inschrijving steeds schriftelijk per email. Door verzending van deze bevestiging komt de Overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.
 4. De deelnamekosten worden direct na inschrijving voor de training gefactureerd.
 5. Aanmeldingen worden gehonoreerd op volgorde van inschrijving.

Artikel 6. Prijzen van inschrijving open trainingen en opleidingen

 1. Bij inschrijving via de website gelden de training- en opleidingsprijzen zoals deze zijn vermeld op de website die door GDJZT wordt verzorgd, ongeacht of de Cursist deze kent.
 2. Bij aanmelding voor een training en of opleiding middels het (online) aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per email/elektronische post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 4. In de training- en of opleidingsprijzen zijn de kosten voor het trainings- en/of opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 5. Als op een training en of opleiding BTW van toepassing is, zijn de vermelde prijzen exclusief BTW en worden deze inclusief BTW in rekening gebracht.
 6. GDJZT heeft het recht overeengekomen prijzen – met onmiddellijke ingang – aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door GDJZT te leveren zaken en/of diensten, wisselkoersen en door de overheid opgelegde belastingen en heffingen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen tast de Overeenkomst overigens niet aan.
 7. Indien de Opdracht wordt uitgevoerd, is Cursist gehouden het overeengekomen honorarium te voldoen, ongeacht het aantal personen dat feitelijk aan de training deelneemt. Indien de Opdracht wordt geannuleerd conform art. 8, zal Cursist GDJZT de volgende vergoedingen betalen ter dekking van door haar gemaakte kosten en gederfde inkomsten:
  1. annulering binnen acht tot drie weken voor trainingsdatum: 10% honorarium
  2. annulering binnen drie tot nul weken voor trainingsdatum: 100% honorarium.

Eventuele annuleringskosten met betrekking tot de locatie van de training komen uitsluitend voor rekening van Cursist.

Artikel 7. Betaling

 1. Betalingen door Cursist aan GDJZT dienen te geschieden, zonder enige aftrek of verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen is.
 2. Eventuele reclames tegen de factuur, die binnen acht dagen na factuurdatum dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting van Cursist niet op.
 3. Indien de Cursist niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de dag na de vervaldatum van de factuur, zonder dat GDJZT tot enige sommatie of ingebrekestelling verplicht is. De Cursist is in zodanig geval over het verschuldigd gebleven bedrag een rente schuldig gelijk aan het tarief van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.
 4. Ingeval GDJZT overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering van verschuldigde bedragen of tot handhaving van haar overige rechten jegens Cursist, is de Cursist gehouden GDJZT alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde derden en alle kosten die GDJZT binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend. Ingeval van invordering van verschuldigde bedragen heeft GDJZT de keus de op invordering vallende kosten gespecificeerd van de Cursist te vorderen, of om die kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.
 5. GDJZT is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen jegens de Cursist op te schorten, zolang de Cursist niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met GDJZT bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

Artikel 8. Intellectuele eigendom en geheimhouding

Op alle door GDJZT in de zelfstandige uitoefening van haar bedrijf, waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van een verstrekte Opdracht, tot stand gebrachte trainingsreaders, – modellen, – handouts, -presentaties, -adviezen, overeenkomsten, rapporten en andere documenten, rusten het auteursrecht en mogelijk andere rechten van intellectuele eigendom bij GDJZT, althans heeft GDJZT de benodigde toestemmingen voor gebruik ervan verkregen. GDJZT geeft Cursist – daaronder begrepen de individuen die aan de training en of opleiding deelnemen – toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Cursist zal deze documenten niet zonder voorafgaande toestemming van GDJZT verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen.

Artikel 9. Annulering en ontbinding

 1. Bedenktijd: de Cursist is bevoegd de Overeenkomst binnen zeven dagen na het aangaan daarvan te annuleren met het herroepingsformulier
 2. Voor Cursist die zich heeft aangemeld voor een opleiding of training die op grond van het gebrek van het minimum aantal aanmeldingen of wegens onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan, wordt het reeds betaalde opleidingsbedrag teruggestort of blijft de aanmelding in overleg met GDJZT gehandhaafd voor een vergelijkbare opleiding op een later moment. Het minimum aantal aanmeldingen is op de website van GDJZT vermeld.
 3. Cursist is bevoegd de Overeenkomst te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden, mits hij de in art. 6 vermelde vergoeding aan GDJZT betaalt en mits de annulering per e-mail aan het GDJZT geschiedt. Beoordeling van het tijdstip van annulering geschiedt op basis van het tijdstip dat deze email bij GDJZT is ontvangen.
 4. GDJZT is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, indien Cursist:
  • ook na ingebrekestelling, zijn verplichtingen niet nakomt; of
  • surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, of failliet is verklaard, of vrijwillig tot liquidatie van zaken overgaat; of
  • de voor de nakoming overeengekomen zekerheid vooraf niet heeft gesteld of deze onvoldoende is; of
  • in zodanige omstandigheden verkeert dat GDJZT goede grond heeft te vrezen dat Cursist niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De bevoegdheid tot ontbinding en opschorting laat onverlet het recht van GDJZT daarnaast schadevergoeding te vorderen. GDJZT is wegens het ontbinden van de Overeenkomst en het opschorten van uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan Cursist verschuldigd.
 5. Indien de Overeenkomst is ontbonden vallen de door Cursist ter uitvoering van de Overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van Cursist niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij GDJZT ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is GDJZT nimmer aansprakelijk indien zij niet of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens de Cursist kan voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen en dergelijke.
 2. Indien derden van wie GDJZT voor de uitvoering van de Opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens het eerste lid van dit artikel overmacht voor GDJZT zouden hebben overgeleverd, levert dit niet of niet tijdig nakomen door die derden ook voor GDJZT zelf overmacht jegens de Cursist op.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Gelet op de inspanningsverplichting van GDJZT de Overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren, en gelet op het op maat gesneden karakter van een training, advies en gesprek, kunnen Cursisten aan de documenten van GDJZT als bedoeld in art. 8 geen rechten ontlenen.
 2. Iedere aansprakelijkheid van GDJZT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is dan ook uitgesloten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van GDJZT.
 3. Vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde dan ook jegens GDJZT in verband met de door haar verrichte werkzaamheden vervallen twee maanden na het moment waarop Cursist bekend was of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 4. Iedere aansprakelijkheid van GDJZT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot het door haar op het moment van de tekortkoming in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende Opdracht.
 5. Cursist is aansprakelijk voor het niet in acht nemen van zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst.

Artikel 12. Privacy

De door Cursist aan GDJZT verstrekte persoonsgegevens worden door GDJZT verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. In een privacystatement wordt uitgelegd hoe GDJZT omgaat met de door Cursist verstrekte persoonsgegevens. Het privacystatement is te raadplegen op de website van GDJZT.

Artikel 13. Geschillen

 1. Alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen slechts een der partijen als een geschil beschouwt, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
 2. Op de totstandkoming en uitvoering van Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Door je aan te melden ga je akkoord met de privacy verklaring