Privacy verklaring

Privacystatement Groeien doe je zo Trainingen en Opleidingen B.V.

Groeien doe je zo Trainingen en Opleidingen B.V. hierna te noemen: ‘GDJZT’, verzamelt diverse gegevens bij het verzorgen en geven van trainingen en opleidingen aan ondernemers, managers en bedrijven, overheidsinstellingen, non-profit organisaties en overige (rechts)personen. Ook verzamelt GDJZT diverse gegevens bij het gebruik van de website www.groeiendoejezo.nl.

Voorop staat dat GDJZT veel waarde hecht aan uw privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacystatement geven we u inzicht in de wijze waarop GDJZT omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die we verwerken

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres. Afhankelijk van uw relatie tot GDJZT, verwerken wij van u verschillende persoonsgegevens.

Wanneer u een klant of een potentiële klant van GDJZT bent:

Wanneer u een (potentiële) klant van GDJZT bent, kunnen wij van u de volgende persoonsgegevens verwerken (uiteraard alleen voor zover noodzakelijk):

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • betalingsgegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • hoogst genoten opleiding;
 • bedrijfsnaam.

Wanneer u solliciteert op een vacature:

Wanneer u solliciteert op een vacature van GDJZT, kunnen wij van u de volgende persoonsgegevens/documenten verwerken (uiteraard alleen voor zover noodzakelijk):

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • burgerlijke staat;
 • nationaliteit, en:
 • curriculum vitae.

Bovenstaande persoonsgegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u niet bij ons in dienst treedt. Indien u daarvoor toestemming geeft, kan GDJZT uw persoonsgegevens langer bewaren voor de invulling van toekomstige vacatures.

Wanneer u een leverancier van GDJZT of een ZZP’er bent:

Ook van onze leveranciers en ZPP’ers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken in dat geval de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer,
e-mailadres, bankrekeningnummer, BTW-nummer (persoonsgegeven van een ZZP’er) en functietitel van de contactpersoon.

Wanneer u een opdrachtgever van GDJZT bent:

Wanneer u een opdrachtgever van GDJZT bent, verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en functietitel van de contactpersoon.

Nieuwsbrief:

Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen GDJZT geven wij regelmatig een nieuwsbrief uit. Bij het versturen van de nieuwsbrief verwerken wij uw naam en e-mailadres.
Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen, waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Contactformulier:

Indien u wilt dat wij contact met u opnemen, kunt u op de website een contactformulier invullen. In dat geval dient u verplicht uw naam en e-mailadres in te vullen. Daarnaast kunt u optioneel uw
adresgegevens, woonplaats en telefoonnummer aan ons doorgeven.

Waarom we deze persoonsgegevens verwerken

Voor GDJZT is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten. Specifiek verzamelt GDJZT persoonsgegevens om de volgende doelen te bereiken:

 • om trainingen en opleidingen te verzorgen en te geven aan ondernemers, managers en bedrijven, overheidsinstellingen, non-profit organisaties en overige (rechts)personen;
 • om onze (overige) diensten te kunnen uitvoeren en optimaliseren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om nieuw personeel te werven;
 • om onze administratie in de breedste zin van het woord uit te kunnen voeren, en;
 • om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • in het belang van de veiligheid van de Staat;
 • ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, en;
 • voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wanneer u een klant, ZZP’er, opdrachtgever of leverancier van GDJZT bent, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Ook kan het zijn dat GDJZT een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een sollicitant bent of een potentiële klant. Denk hierbij aan een bedrijfsbelang om nieuw personeel te werven of een direct marketing belang om potentiële klanten te benaderen. GDJZT zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van GDJZT anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van GDJZT zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

Verder verwerkt GDJZT persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals haar administratieplicht en houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. In alle andere gevallen vraagt GDJZT expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor GDJZT de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van GDJZT. De wettelijke bewaartermijn is maximaal zeven jaar. Als er geen wettelijke bewaartermijn geldt, dan worden uw persoonsgegevens bewaard zolang de overeenkomst voortduurt of zolang uw toestemming geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

GDJZT deelt persoonsgegevens met andere partijen wanneer dit volgens de wet verplicht is of wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten. Denk aan het doorgeven van
persoonsgegevens aan overheidsinstanties als de Belastingdienst. Met derde partijen die namens en in opdracht van GDJZT uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partijen eveneens gehouden zijn tot naleving van de privacywetgeving. Door GDJZT ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten betreffende de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt:

Bezwaar

U kunt kosteloos bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar info@groeiendoejezo.nl. GDJZT zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking bezwaar aantekenen door een e-mail te sturen naar info@groeiendoejezo.nl. GDJZT zal
binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordelen of het bezwaar terecht is. In dat geval zal GDJZT de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming. Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@groeiendoejezo.nl. GDJZT zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor deze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door GDJZT bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar
tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Beveiliging persoonsgegevens

GDJZT neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn, heeft u vermoeden van een datalek of zijn er andere aanwijzingen van misbruik? Neemt u dan contact op met ons via info@groeiendoejezo.nl.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw
activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina’s, en;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Onze
website, www.groeiendoejezo.nl, maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

GDJZT plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en
voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

GDJZT maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal
websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

GDJZT heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. GDJZT heeft Google geen toestemming gegeven om via GDJZT verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw computer. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de website, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de website voor u niet toegankelijk zijn.

Social media

GDJZT maakt gebruik van social media voor marketingdoeleinden. Op de website www.groeiendoejezo.nl zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. GDJZT houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van deze social media is voor uw eigen risico. Voordat u van diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacystatement van deze derden door te lezen.

Wijzigingen

GDJZT behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Dit privacystatement is gepubliceerd op de website www.groeiendoejezo.nl. Houdt deze website dus goed in de gaten. Dit
privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op [14-3-2019].

Contactgegevens

Groeien doe je zo Trainingen & Opleidingen B.V.
Dhr. J.W. Smulders MSc
St. Annastraat 282
6525 HC Nijmegen
024-204 96 61
info@groeiendoejezo.nl

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Door je aan te melden ga je akkoord met de privacy verklaring